Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Mikołowski Portal Partycypacji Społecznej.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edward Dawidowski, edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 323248171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. W Starostwie Powiatowym w Mikołowie w zakresie PJM (polskiego języka migowego) jest przeszkolony jeden pracownik. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez: • e-mail na adres: kancelaria@mikolowski.pl • fax na numer: (32) 32 48 211 Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie działa winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Krawędzi schodów wewnątrz urzędu zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi. W Starostwie Powiatowym w Mikołowie działa pętla indukcyjna. Poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Aplikacja mobilna

Powiat Mikołowski

Informacje dodatkowe

Ułatwienia Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: • podwyższony kontrast (wysoki kontrast), • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, • mapa strony Inne informacje i oświadczenia Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie Joanna Krzyżowska email: joanna.krzyzowska@mikolow.starostwo.gov.pl telefon: 32 3248173 Zespół ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie Grażyna Sarnes (w zakresie dostępności architektonicznej) email: grazyna.sarnes@mikolow.starostwo.gov.pl telefon: 32 32481250 Edward Dawidowski (w zakresie dostępności cyfrowej) email: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl telefon: 32 3248171

Do góry