Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony https://konsultacje.mikolowski.pl/

Starostwo Powiatowe w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


 • Zamieszczone na stronie https://konsultacje.mikolowski.pl/ informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały wytworzone przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
 • Zamieszczone na stronie https://konsultacje.mikolowski.pl/ niektóre informacje publiczne (wytworzone przed 23.09.2020) w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Wyłączenia


 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie wytworzone

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edward Dawidowski.
 • E-mail: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl
 • Telefon: 323248171

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
 • E-mail: kancelaria@mikolowski.pl
 • Telefon: 323248100
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Informacje dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. W Starostwie Powiatowym w Mikołowie w zakresie PJM (polskiego języka migowego) jest przeszkolony jeden pracownik. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez:

• e-mail na adres: kancelaria@mikolowski.pl

• fax na numer: (32) 32 48 211

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie działa winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Krawędzi schodów wewnątrz urzędu zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi. W Starostwie Powiatowym w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Poza windą, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.


Informacje dodatkowe


Ułatwienia


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• podwyższony kontrast (wysoki kontrast),

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

• mapa strony


Inne informacje i oświadczenia


Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Joanna Krzyżowska

email: joanna.krzyzowska@mikolow.starostwo.gov.pl

telefon: 32 3248173


Zespół ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie


Grażyna Sarnes (w zakresie dostępności architektonicznej)

email: grazyna.sarnes@mikolow.starostwo.gov.pl

telefon: 32 32481250


Edward Dawidowski (w zakresie dostępności cyfrowej)

email: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl

telefon: 32 3248171

Do góry